Ehdot & säännöt

Ehdot & säännöt

Sisällysluettelo

Versio: 19. helmikuuta 2016

Yleiset käyttöehdot

Soveltamisala

Nämä yleiset käyttöehdot koskevat Sparheld International GmbH:n (jäljempänä Alennussankari) internetsivustolla www.alennussankari.fi (jäljempänä verkkosivusto) vierailemista sekä Alennussankarin lisäosien käyttöä. Vierailemalla verkkosivustolla ja/tai käyttämällä muita Alennussankarin tarjoamia palveluita, kuten esimerkiksi Alennussankarin lisäosia vierailija (jäljempänä asiakas) vahvistaa hyväksyvänsä nämä yleiset käyttöehdot. Muussa tapauksessa asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää verkkosivustoa eikä tarjottuja palveluita. Verkkosivuston käyttöä koskevat ne käyttöehdot, jotka ovat verkkosivuilta luettavissa kyseisen sivustolla vierailun tai palveluiden käyttämisen ajankohtana.

Verkkosivuston käyttöön sekä näihin käyttöehtoihin sovelletaan Saksan lakia sulkien pois kansainvälinen yksityisoikeus ja YK:n kauppalaki (CISG).

Jos asiakas on yrittäjä, juridinen henkilö tai julkisoikeudellinen elin, yksinomaisena oikeuspaikkana sekä mahdollisena oikeudenkäyntipaikkana toimii Berliini, kaupunginosa Mitte.

Alennuskoodit

Alennussankari julkaisee verkkosivustollaan internetissä toimivien palveluntarjoajien ja kauppiaiden (jäljempänä verkkokaupan harjoittajat) tarjouksia loppukuluttajille. Verkkosivustolla tarjottuja alennuskoodeja, erikoistarjouksia ja alennuksia (jäljempänä tarjoukset) käyttämällä asiakkaat saavat edullisemmat ehdot verkkokaupan palveluntarjoajilta.

Alennussankari ei vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä myöskään ilmoitettujen tarjousten voimassaoloajoista. Alennussankari ei takaa asiakkaalle taloudellista hyötyä eikä myöskään sitä, että tämä säästäisi rahaa etsiessään tarjouksia internetistä sekä tehdessään sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa.

Alennussankari-yhteisö

Asiakkailla on mahdollisuus rekisteröityä Alennussankarin verkkosivustolle ja liittyä Alennussankari-yhteisön jäseneksi. Rekisteröityminen on mahdollista verkkosivustolla olevan lomakkeen tai Facebook-kirjautumisen kautta. Tämän kirjautumistoiminnon ylläpitäjä on Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä Facebook). Tiedot, jotka Facebook välittää Alennussankarille asiakkaan Facebook-tililtä, ilmoitetaan kirjautumisen yhteydessä.

Alennussankaria ei voi haastaa oikeuteen liittymisen eväämisestä, eikä sitä voida vaatia tai pakottaa muullakaan tavoin hyväksymään liittymistä. Alennussankari saa lähettää rekisteröityneelle asiakkaalle tarjoamiinsa palveluihin liittyviä sähköpostiviestejä. Asiakkaat myöntävät Alennussankarille käyttöoikeudet lähettämiinsä teoksiin (esim. profiilikuvat) arvosteluiden mukaisesti (katso kohta 4).

Kukin asiakas saa rekisteröidä käyttöönsä ainoastaan yhden käyttäjätilin. Käyttäjätiliä ei voi siirtää edelleen. Asiakkaaksi voi liittyä kaikki 18 vuotta täyttäneet ja juridiset henkilöt. Asiakas takaa, että tämän rekisteröityessään antamat tiedot ovat totuudenmukaiset, ja päivittää tiedot välittömästi niiden muuttuessa. Asiakkaan havaitessa käyttäjätilinsä väärinkäytöksen, tämän on ilmoitettava asiasta välittömästi Alennussankarille. Alennussankarilla on oikeus milloin tahansa syitä ilmoittamatta sulkea käyttäjätili tai lopettaa palveluidensa tarjoaminen joko kokonaan tai osittain. Sopimuksen purkaminen on molemmin puolin mahdollista koska tahansa kirjallisesti.

Asiakkaiden julkaisut

Rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät asiakkaat voivat julkaista verkkosivustolla palautetta palveluiden tarjoajista, tarjouksista, tuotteista ja palveluista (jäljempänä palvelu) tekstien ja kuvien sekä numeroarviointien muodossa (jäljempänä yhteisnimitys arvostelut). Näihin sisältyvät myös Alennussankarin ilmoittamien tarjousten tarkastaminen tai uusien tarjousten täydentäminen. Alennussankaria ei voi haastaa oikeuteen osallistumisen eväämisestä eikä sitä voida vaatia tai pakottaa hyväksymään tätä muullakaan tavoin. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia arvostelujensa julkaisemista.

Asiakas saa julkaista arvosteluita ainoastaan tapauksissa, joissa tämä on tosiasiallisesti ollut asianomaisen palvelun käyttäjä eikä tämä ole palvelun omistaja tai ole saanut toimeksiantoa palvelun tarjoajalta ja/tai saa siitä korvausta. Arvostelun on oltava voimassa olevien lakien mukaisesti ja todistettavasti tosi, eikä arvosteluita saa esittää herjaamistarkoituksessa. Asiakkaalla on oltava riittävät käyttöoikeudet arvostelun julkaisemiseksi. Alennussankari ei vastaa arvostelujen sisällöstä.

Arvioidut palvelut voivat lähettää perustellut vastalauseensa arvosteluihin osoitteeseen info@alennussankari.fi. Tällöin Alennussankari tarkastaa viipymättä kyseessä olevan arvostelun ja poistaa sen tarvittaessa tai vaatii asiakasta korjaamaan sen.

Kyseinen asiakas vapauttaa Alennussankarin kaikista vaateista, joita kolmannet osapuolet voivat arvostelun johdosta esittää Alennussankarille. Asiakas vastaa vaadittavista oikeudellisen puolustuksen kuluista (erityisesti oikeudenkäynti- ja asianajokuluista), joita Alennussankarille aiheutuu vaateisiin vastaamisesta. Tämä ei päde tapauksissa, joissa asiakas ei ole rikkonut lakia.

Arvostelun lähettäessään asiakas myöntää Alennussankarille yksinkertaisen, vastikkeettoman, peruutettavissa olevan, paikan ja ajan suhteen rajoittamattoman käyttöoikeuden arvosteluun (mukaan lukien arvostelun käsittelyoikeuden, muuntelun ja muokkaaminen teoksen yksilöllisen arvon säilyttäen sekä käännösoikeuden). Asiakkaalla ei ole oikeutta tulla mainituksi tekijänä. Näiden käyttöoikeuksien sisältö ja laajuus rajoittuvat siihen, mitä tarvitaan Alennussankarin liiketoiminnan harjoittamiseen ja palveluiden tarjoamiseen. Alennussankari hyväksyy täten nämä käyttöoikeudet.

Asiakkaat voivat saada Alennussankarilta korvausta lähettämistään arvosteluista tai uusien tarjousten tarkastamisesta tai täydentämisestä. Korvauksen määrä ilmoitetaan asiakkaalle ennen kuin tämä lähettää arvostelun tai tarkastuksen tai täydentää uusia tarjouksia.

Asiakas voi saada korvausta ainoastaan nimenomaisesti tätä toivoessaan ja mikäli tämä on täyttänyt profiilitietonsa, erityisesti nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa sekä PayPal-tilinsä, täydellisesti ja oikein.

Alennussankari pidättää itsellään oikeuden asettaa vähimmäisvaatimuksia arvosteluille, joista maksetaan korvauksia, ja hylätä arvosteluja oman harkintansa mukaan, mikäli ne eivät vastaa Alennussankarin vaatimuksia. Korvaus ei ole sidoksissa arvostelun sisältöön tai numeroarvosanaan.

Alennussankari kieltäytyy erityisesti, mutta ei yksinomaan, maksamasta korvausta arvosteluista seuraavissa tilanteissa:

  • arvostelu on kopio toisesta arvostelusta
  • toinen asiakas on aikaisemmin tarkastanut tai täydentänyt kyseiset alennuskoodit tai alennusmahdollisuudet
  • tarkastuksesta tai toimivuudesta esitetyt todisteet eivät ole riittävän selkeät alennuskoodia tai alennusmahdollisuutta täydennettäessä.

Jos Alennussankari hylkää arvioinnin, kyseisen arvostelun lähettäneelle rekisteröityneelle asiakkaalle ei makseta korvausta.

Asiakkaan saamasta korvauksesta ilmoitetaan tämän käyttäjätilillä. Maksu suoritetaan PayPal-tilille ainoastaan, jos Alennussankari on vahvistanut arvostelun vähimmäisvaatimusten täyttymisen ja asiakkaan saatavat ovat vähintään 10,00 €. Maksuaika on 31 päivää.

Jos asiakas on arvonlisäverovelvollinen, Alennussankari hyvittää tälle myös arvonlisäveron, mikäli asiakas on ilmoittanut ALV-tunnuksensa maksamisen ajankohtaan mennessä.

Alennussankari luo asiakkaalle hyvitystositteen ja muistuttaa, että Alennussankari-yhteisön kautta saadut tulot ovat veronalaisia.

Alennussankarin lisäosa

Internet Exploreria, Safaria, Firefoxia ja Chromea varten tarkoitettu Alennussankarin lisäosa on ohjelmisto (selainlisä). Kun se on asennettuna ja vierailija avaa verkkokaupan harjoittajan verkkosivuston, selainikkunassa näkyy, onko kyseiselle verkkosivustolle tarjolla alennuskoodeja. Käyttäjä saa hiiren painalluksella tarjolla olevat alennuskoodit suoraan näkyviin verkkosivustoilla.

Alennussankari ei vastaa Alennussankarin lisäosan moitteettomasta toiminnasta tai toiminnallisuudesta, eikä myöskään mahdollisista vahingoista, joita lisäosa aiheuttaa tietokoneelle, jolle se on asennettuna. Asennus tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Sopimussuhteet

Asiakkaan ja Alennussankarin välille ei synny minkäänlaisia kauppa-, palvelu- tai muita sopimuksia verkkokaupan harjoittajien sivustoilla esitettyjen tarjousten/palveluiden pohjalta. Kyseiset sopimukset syntyvät ainoastaan vierailijoiden ja verkkokaupan harjoittajien välille.

Alennussankarin ja verkkokaupan harjoittajien sivustot toimivat täysin toisistaan riippumatta, eikä näillä ole mahdollisuutta valvoa toistensa verkkosivustojen sisältöjä tai käytettävyyttä. Alennussankari ei vastaa millään tavalla sivustollensa linkitettyjen kolmansien osapuolten, erityisesti verkkokaupan harjoittajien, sivustojen käytettävyydestä, graafisesta, sisällöllisestä tai teknisestä toteutuksesta eikä niillä tarjotuista tai niiltä puuttuvista tuotteista, palveluista ja tiedoista.

Alennussankari voi koska tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa tai rajoittaa verkkosivustonsa ja siihen liittyvien palveluiden toimintaa, erityisesti alennuskoodien julkaisemista ja Alennussankarin lisäosaa tai lakkauttaa ne kokonaan syytä ilmoittamatta.

Tuotevastuu

Alennussankarin vastuu kattaa – lukuun ottamatta tilanteita, joissa se on rikkonut olennaisia sopimusvelvollisuuksia, joista on aiheutunut haittaa hengelle tai terveydelle tai tuotevastuulaista johtuvien vaateiden kohdalla – ainoastaan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvat vahingot. Olennaisia sopimusvelvollisuuksia ovat sellaiset, joiden täyttyminen on tarpeen sopimuksen tarkoituksen täyttymiseksi.

Sikäli kuin Alennussankari vastaa vahingosta tämän perusteella, vahingonkorvausvaatimus on rajoitettu ennakoitavissa olevaan vahinkoon. Tilanteissa, joissa Alennussankari ei ole tuotevastuussa, tämä koskee myös yhtiön työntekijöiden, edustajien ja sitä sopimuksen täyttämisessä avustavien tahojen henkilökohtaista vastuuta.

Alennussankari pyrkii aina tarjoamaan vierailijoille virheettömiä verkkosivustoja ja palveluita, mutta tietojen suuresta määrästä johtuen se ei pysty takaamaan täydellisesti kaikkien verkkosivustojen sisältöjen todenperäisyyttä.

Tekijänoikeudet

Kaikki näiden verkkosivustojen sisältämät tiedot, hakutulokset, tekstit, grafiikat, ohjelmistot ja muut tiedot ovat kansainvälisen tekijänoikeuslain suojaamia. Niiden kopioiminen, jäljentäminen, muuttaminen tai esittäminen kehyksissä, joko kokonaisuudessaan tai osittain, on sallittua ainoastaan Alennussankarin kirjallisella suostumuksella. Erityisesti verkkosivustojen automatisoitu lukeminen ei ole sallittua.

Alennussankarin lisäosaa ei saa julkaista uudelleen, takaisinmallintaa eikä purkaa ilman Alennussankarin kirjallista suostumusta, ei kaupallisiin tarkoituksiin eikä yksityisesti.

Verkkosivuilla mainitut yritysten nimet, logot ja/tai tuotteiden nimet ovat säännönmukaisesti kolmansien osapuolten omistusoikeuksien alaisia.

Katso asiakkaiden antamien arvosteluiden käyttöoikeudet edeltä kohdasta Asiakkaiden julkaisut.

Tietosuojaehdot

Vastaava taho on Sparheld International GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berliini. Vierailijat voivat lähettää tietopyyntönsä, muutospyyntönsä sekä henkilötietojen poistamiseen liittyvät pyyntönsä sähköpostitse osoitteeseen info@alennussankari.fi tai postitse osoitteeseen Sparheld International GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin – ilman, että tästä aiheutuu muita kuluja kuin perusmaksujen mukaiset lähetyskulut.

Alennussankari ei kerää henkilötietoja verkkosivustollaan vierailleista henkilöistä vierailijoiden ja asiakkaiden vapaaehtoisesti ilmoittamia tietoja lukuun ottamatta. Alennussankari huomauttaa, että tiedonsiirto verkkosivustoilta internetin välityksellä voi mahdollisesti tapahtua osittain suojaamattomasti ja että tiedot voivat näin joutua asiattomien henkilöiden käsiin ja että tietoja voidaan myös väärentää.

a) Uutiskirje

Jos asiakas on ilmoittanut haluavansa vastaanottaa uutiskirjeitä, tämä saa sähköpostitse tietoa Alennussankarilta ajankohtaisista alennuskampanjoista ja muista kiinnostavista tarjouksista. Uutiskirjeen tilaaminen on vapaaehtoista. Vierailijan tässä yhteydessä antamia tietoja, IP-osoitetta ja kirjautumisen ajankohtaa käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen, tilastolliseen arviointiin sekä yksilöllisen mainonnan tarkoituksiin. Vierailija voi koska tahansa perua tilauksen syytä ilmoittamatta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@alennussankari.fi.

b) Asiakkaiden antamat arvostelut

Asiakkaiden antamat arvostelut tallennetaan yhdessä seuraavien tietojen kanssa: nimi (nimimerkki), sähköpostiosoite, verkkosivusto, IP-osoite, julkaisun ajankohta ja mahdollisesti myös käyttäjätili.

c) Evästeet ja IP-osoitteet (eivät viittaa henkilöihin)

Voidakseen taata verkkosivustojen täyden toimivuuden Alennussankari ja jäljempänä mainitut palveluntarjoajat tallentavat vierailijan kiintolevylle niin kutsuttuja evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jota käytetään muun muassa verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen kokoamiseen. Tällöin ei tallenneta henkilötietoja. Useimmissa verkkoselaimissa on toimintoja, joiden avulla evästeiden käytön hyväksyminen voidaan haluttaessa ottaa pois käytöstä ja olemassa olevat evästeet poistaa. Alennussankari huomauttaa, että jos asiakas ottaa evästeet selaimessaan pois käytöstä, kaikki verkkosivuston toiminnot eivät mahdollisesti ole täydellisesti käytettävissä.

aa) Google Analytics -verkkoanalyysipalvelu

Alennussankari käyttää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (jäljempänä Google). Google Analytics käyttää evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoimisen. Evästeen laatimat tiedot verkkosivuston käytöstä (IP-osoitteesi mukaan lukien) siirretään normaalisti Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle ja tallennetaan sinne. Alennussankari on aktivoinut IP-osoitteiden anonymisoinnin täydentämällä koodia "gat._anonymizeIp();" verkkosivustoilla, niin että Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa sopimusmaissa (nk. IP-maskaus). Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle USA:han ja lyhennetään siellä. Alennussankarin toimeksiannosta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, laatiakseen raportteja verkkosivustoaktiviteeteista Alennussankarille ja tuottaakseen muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google luovuttaa nämä tiedot tarvittaessa myös kolmansille osapuolille, sikäli kuin tämä on asiaan kuuluvien lainsäädännöllisten määräysten mukaista tai mikäli kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen toimeksiannosta. Tiedot, jotka Google saa kiinnostuksen kohteisiin suuntautuvan mainonnan puitteissa ja kolmansilta palveluntarjoajilta (esim. demografiset tekijät, sukupuoli ja kiinnostuksen kohteet) voidaan sisällyttää evästetietoihin.

Google tarjoaa verkkoselaimille laajennuksen (lisäosan), jonka avulla Google Analyticsin suorittama tietojen kokoaminen ja näiden tietojen käsittely Googlen toimesta voidaan estää. Lisäosan voi ladata ja asentaa omalla vastuulla osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lisätietoa aiheesta löydät osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi (yleistä tietoa Google Analyticsista ja tietosuojasta).

Lisätietoa Googlen tietosuojasta osoitteessa https://www.google.com/policies/?hl=fi. Käyttäjät voivat lisäksi ottaa Google-mainokset pois käytöstä tai estää ne kokonaisuudessaan tai osittain osoitteessa http://google.de/settings/ads (kieltäytyminen mainonnasta).

bb) Googlen ja Microsoftin Conversion-Tracking-seurantatyökalu

Alennussankari käyttää Google AdWordsin ilmoitusasiakkaana tämän tarjoamaa Conversion-Tracking-työkalua. Tällöin Google tallentaa evästeen aina, kun asiakas päätyy verkkosivustolle Google-mainoksen kautta. Nämä evästeet poistuvat 30 päivän kuluttua, eikä niitä voi käyttää henkilön tunnistukseen. Jokainen AdWords-käyttäjä saa eri evästeen. Evästeitä ei voida näin jäljittää AdWords-käyttäjien käyttämiltä verkkosivustoilta. Conversion-evästeiden keräämää tietoa käytetään conversion-tilastojen luomiseen AdWords-käyttäjille. AdWords-asiakkaat eivät kuitenkaan saa sellaisia tietoja, joiden perusteella asiakkaat voitaisiin tunnistaa henkilökohtaisesti. Lisätietoa Googlen tietosuojasta osoitteessa https://www.google.com/policies/?hl=fi. Käyttäjät voivat lisäksi poistaa Google-mainokset käytöstä tai estää ne kokonaisuudessaan tai osittain osoitteessa https://privacy.google.com/?hl=fi#google-experience (mainonnasta kieltäytyminen).

Lisäksi Alennussankari käyttää Microsoft Bingin ilmoitusasiakkaana Microsoft Corporationin, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (jäljempänä Microsoft), tarjoamaa Conversion Tracking -seurantatyökalua. Tällöin Microsoft tallentaa evästeen aina, kun asiakas päätyy verkkosivustolle Microsoft Bing -mainoksen kautta. Microsoft Bing ja Alennussankari pystyvät tällä tavoin tunnistamaan, että käyttäjä on napsauttanut ilmoitusta, tämä on ohjattu sivustollemme ja että tämä on päätynyt aiemmin määritetylle kohdesivulle (conversion-sivu). Muuten palvelua koskevat samat periaatteet kuin edellä mainittua Googlen Conversion Tracking -palvelua.

Lisätietoa Microsoftin tietosuojasta ja käytetyistä evästeistä saat osoitteesta https://www.microsoft.com/privacystatement/fi-fi/core/default.aspx. Asiakkaat voivat myös kieltää Microsoftin suorittaman seurannan tulevaisuudessa kieltäytymällä vastaanottamasta mainontaa osoitteessa http://choice.microsoft.com/fi-fi/opt-out.

cc) Storm Tracking -työkalu

Alennussankari käyttää Storm Tracking -työkalua, Rakuten DC Storm Limited -yhtiön, 42 Frederick Place, Brighton, BN1 4EA, Iso-Britannia, verkkoanalyysiohjelmistoa (jäljempänä DC Storm). DC Storm käyttää evästeitä. Evästeiden avulla tallennettuja tietoja ovat muun muassa:

  • Sattumaperiaatteella luotu, yksiselitteinen tunniste, jonka avulla tunnistetaan saman vierailijan myöhemmät vierailut.
  • Sivu-, istunto- ja kävijälaskuri, joka rekisteröi niiden sivujen lukumäärän, joilla vierailija on käynyt sekä vastaavat ajanjaksot.
  • Mikäli olemassa, sen sivun URL-osoite (viittaaja), jonka kautta vierailija on päätynyt sivustolle. Tämä piilotetaan evästeen hash-algoritmin avulla. Näin vältetään uusien vierailujen ja toisintojen sekoittuminen toisiinsa. Tämä eväste poistuu 20 minuutin kuluttua sen luomisesta.
  • DC Storm ei tallenna verkkosivuston vierailijan IP-osoitetta. Tosin osoite siirretään jokaisen palvelinkyselyn yhteydessä (mitä ei voi teknisesti välttää), mutta anonymisoidaan ennen jokaista käsittelyä (esim. paikannus) ja poistetaan sen jälkeen. Tästä syystä IP-osoitteita ei voi tunnistaa eikä niiden takana olevia henkilöitä voida päätellä. Kootut ja anonymisoidut tiedot lähetetään DC Stormin Isossa-Britanniassa sijaitsevalle palvelimelle ja tallennetaan sinne.

Seuraavien linkkien kautta asiakkaat voivat kieltää DC Stormin verkkosivustoilla suorittaman tietojen kokoamisen ja tallentamisen:

Kiellä DC Stormin Alennussankari.fi-verkkosivustolle suorittama tietojen kerääminen.

Kielto tallennetaan erityiseen evästeeseen (_#uid) ja se on voimassa niin kauan kuin evästettä ei poisteta.

dd) Sosiaaliset liitännäiset

Alennussankari käyttää sosiaalisten medioiden Facebook, Google+ ja Twitter (jäljempänä verkot) sosiaalisia liitännäisiä (jäljempänä liitännäiset). Näitä palveluja tarjoavat Facebook, Google ja Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Liitännäiset esitetään yksittäisillä verkkosivuilla kyseessä olevan verkon logolla varustettujen painikkeiden muodossa (jäljempänä painikkeet). Liitännäisten sisältö ladataan suoraan verkkojen palvelimilta ja integroidaan verkkosivustolle. Integroitujen liitännäisten avulla verkot saavat tietyissä tapauksissa tietoa siitä, että jokin verkkosivuista on avattu: jos käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen verkkoon sillä hetkellä, kun liitännäistä käytetään, kyseisen painikkeen tarjoava verkko voi kohdistaa näillä verkkosivuilla vierailemisen verkon vastaavaan käyttäjätiliin liittyväksi. Asiakkaan käynnistämästä toiminnosta, esim. painikkeen napsauttamisesta, lähetetään samaan aikaan ilmoitus kyseiselle verkolle. Jos kyseisessä verkossa jäsenenä oleva asiakas ei halua verkon käsittelevän tietojaan tällä tavoin, tämän on kirjauduttava ulos verkosta ennen verkkosivuilla vierailemista ja poistettava laitteeseen tallennetut evästeet.

Lisätietoa tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta on kyseessä olevien verkkojen asianomaisilla sivuilla (www.facebook.com/policy.php tai www.google.com/policies/privacy/partners tai https://twitter.com/privacy?lang=en). Jos asiakkaalla on käyttäjätili jossain näistä verkoista, tämä voi muuttaa verkon omia yksityisyyden suojan asetuksiaan.

Liitännäisten toiminta voidaan estää kolmansien osapuolten tarjoamien ohjelmistojen avulla. Esimerkkinä mainittakoon Facebook Blocker, jonka voi ladata ja asentaa täältä omalla vastuulla: webgraph.com/resources/facebookblocker.

ee) AB Tasty

Alennussankari käyttää AB TASTY SAS -yhtiön, 38 rue du sentier, 75002, Pariisi, Ranska, AB Tasty -palvelua. Sitä käytetään A/B-testaukseen verkkosivuston jatkuvaksi parantamiseksi. Evästeet mahdollistavat verkkosivujen satunnaisen muuttamisen ja muutosten analysoinnin sivujen muokkaamiseksi sellaisiksi, että ne sopivat asiakkaille paremmin.

Seuraavien linkkien kautta asiakkaat voivat kieltää AB Tastyn verkkosivustoilla suorittaman tietojen käsittelyn: http://www.abtasty.com/#abtastyoptout=1. Kielto tallennetaan erityiseen evästeeseen ja se on voimassa niin kauan kuin evästettä ei poisteta.

The site does not support this resolution on IE 8